Chính sách bảo mật

Công ty TNHH AVer Information (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là AVer), theo quy định có liên quan của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Luật thông tin cá nhân), đề nghị bạn đọc chi tiết thông báo về các vấn đề công bố thông tin cá nhân sau đây:

  • Thông tin cá nhân: tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, địa chỉ e-mail tương đương với dữ liệu cá nhân được cung cấp khi tham gia chương trình.
  • Mục đích thu thập: tăng cường hiểu biết của khách hàng / cộng đồng mạng để cung cấp dịch vụ tốt hơn.
  • Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết cho sự phát triển kinh doanh của AVer và trong thời gian và phạm vi mà hoạt động kinh doanh của AVer được thực hiện.
  • Đối tượng và phương thức sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân này sẽ được AVer sử dụng trong phạm vi cần thiết cho mục đích cụ thể là xử lý các nhu cầu cần tư vấn theo cách yêu cầu cho các hoạt động bán hàng.
  • Các quyền và phương thức có thể được thực hiện theo Điều 3 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân: Nếu bạn có nhu cầu yêu cầu công ty chúng tôi ngừng thu thập, xử lý, sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với AVer chúng tôi. AVer sẽ lưu giữ thông tin của bạn và sao lưu trong cơ sở dữ liệu thông tin của trang web. Phần thông tin này được sử dụng để phân tích thống kê dữ liệu, ngoại trừ tham khảo nội bộ và là cơ sở để đánh giá hiệu quả quảng cáo và gửi thông tin điện tử về các hoạt động của sản phẩm. Nếu thông tin cá nhân bị thay đổi hoặc bị phát hiện là không chính xác, bạn có thể yêu cầu AVer sửa nó bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc yêu cầu ngừng gửi các tin nhắn có liên quan.
  • Khi thông tin cá nhân được bạn điền vào và gửi đến AVer bằng bất kỳ phương tiện nào, được coi là bạn đã đồng ý với thông tin cá nhân được bạn điền vào để AVer xử lý và sử dụng nó trong phạm vi cần thiết cho mục đích cụ thể của chương trình; Ngoài ra, bạn có thể quyết định có điền vào các trường thông tin cá nhân liên quan hay không. Nếu bạn chọn không điền, bạn sẽ không thể tham gia vào các dịch vụ liên quan do chương trình này cung.
  • Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân: AVer sẽ xây dựng các biện pháp hoàn thiện theo các luật và quy định có liên quan để bảo vệ sự an toàn của thông tin cá nhân.