Tính năng AI đóng khung Smart Gallery.

Công nghệ Smart Gallery hoàn toàn mới của AVer, tự động ghi lại biểu cảm và chuyển động của người tham dự ở hai chế độ chân dung hoặc nửa người, thể hiện sự tương tác tự nhiên hơn trong họp trực tuyến.